Vrienden van de Streektaal Lochem

Algemene informatie

Bestuur

Het bestuur is per 18 april 2019 als volgt samengesteld:

voorzitter: vacant


Gerrit Koeslag:

penningmeester


Johan Visschers:

algemeen bestuurslid


Wilma Dekker:

algemeen bestuurslid


Er zijn momenteel vier vacatures.Lidmaatschap

Als U lid wordt:

 1. ondersteunt U onze vereniging

 2. kunt U de verenigingsbijeenkomsten bezoeken

 3. krijgt U 4 x per jaar het tijdschrift De Moespot.


Wilt U lid worden? Geef U dan op, bij voorkeur per email: info@streektaalvrienden.nl, of bij

 1. Gerrit Koeslag (penningmeester), tel. 0575 - 513336

 2. Johan Visschers, tel. 0573 - 254610


Lidmaatschap: € 16,= p.j.


Bestuursactiviteiten

De vereniging “Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving”wil de aandacht vergroten voor de streektaal in mondeling en schriftelijk gebruik om daardoor de eigenheid van onze streek te benadrukken.

Maandelijks is er een activiteit in de periode van oktober tot en met april, zoals bijvoorbeeld:

 1. lezingen, voordrachten en muzikale optredens

 2. het uitgeven van boeken (i.s.m.anderen)

 3. de organisatie van schrijfwedstrijden.


We werken o.a. samen met:

 1. Dialectkring Achterhoek en Liemers

 2. Dialectkringe Salland en Oost-Veluwe

 3. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem


Onze vereniging is onder andere betrokken bij de organisatie van de Achterhoekse Boekenwaeke en het streektaalmuziekfestival Plat GespöldVerbond

Het Verbond van Nedersaksische Dialectkringen, kortweg genoemd het Verbond, heeft als doel het instandhouden, bestuderen en bevorderen van Nedersaksische dialecten. Tevens wordt de Moespot uitgegeven ( 4 x p.j.) voor de leden van de verenigingen, die bij het Verbond zijn aangesloten, te weten: Vereniging “Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving”, Dialectkring Achterhook en Liemers en Dialektkringe Salland en Oost – Veluwe.


De Moespot

In de Moespot worden verhalen en gedichten gepubliceerd van leden van de bij het Verbond aangesloten verenigingen. De leden kunnen hun werk opsturen naar de redacteur van hun vereniging, die in de Moespot vermeld staat.
De bijdragen worden het liefst per e-mail ontvangen, maar ook in andere vorm krijgen we graag uw inzendingen.

Ook wordt de Moespot gebruikt voor het bekendmaken van verenigingsnieuws, het bekendmaken van nieuw verschenen boeken en voor redactionele artikelen, die betrekking hebben op het dialect.
“Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving”en ook Kring Achterhook en Liemers hebben er voor gekozen om alle geplaatste artikelen in de SONT spelling om te zetten, ter wille van de leesbaarheid en uniformiteit.

Voor dialectschrijvers is de Moespot dus een prima gelegenheid om meer bekendheid aan hun werk te geven. Ook voor schrijvers, die nog niet eerder gepubliceerd hebben, ligt hier een goede mogelijkheid hun werk openbaar te maken.
Als u niet bekend bent met de spellingsregels dan hoeft dat geen belemmering te zijn om toch in het dialect te schrijven, omdat de redacteur uw tekst tot de afgesproken spelling corrigeert.

Voor “Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving” is redactielid van “De Moespot” de heer Joop Hekkelman, Pikeursbaan 24, 7213 BT Gorssel. Tel. 0575 – 491726, email: joop.hekkelman@gmail.com. U kunt met alle vragen bij hem terecht.


SONT

SONT: Streektaal Organisatie in het Nedersaksisch Taalgebied.

De stichting SONT is de overkoepelende organisatie van instellingen, die zich in brede zin bezighouden met de streektalen in het gebied Groningen / Drenthe / Stellingwerven / Overijssel / Achterhoek / Veluwe.
Samen vormen zij het Nedersaksisch taalgebied. SONT stelt zich in algemene zin ten doel de belangen van het Nedersaksisch in haar verschillende varianten te behartigen. De specifieke doelstelling is het verwerven van de erkenning van de Nedersaksische streektaal volgens deel lll van het Europees Handvest Minderheidstalen.
Erkenning houdt een bevestiging in van de Nederlandse overheid, de Nedersaksische overheden en de Raad van Europa, dat het Nedersaksisch als cultureel erfgoed in levend gebruik dient te blijven.
Het Nedersaksisch in Nederland sluit in taalkundige zin aan bij het Nedersaksisch/Nederduits in het noorden van Duitsland. Het gehele gebied is betrokken bij grensoverschrijdende activiteiten, zowel bestuurlijk, ambtelijk als cultureel.