Algemene informatie

Bestuur

Het bestuur is per 1 december 2020 als volgt samengesteld:

voorzitter vacant
secretaris Ton Toebes
penningmeester Gerrit Koeslag
algemeen bestuurslid Johan Visschers
  Wilma Dekker
   

Er zijn momenteel een aantal vacatures.

Bestuursactiviteiten

De vereniging “Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving” wil de aandacht vergroten voor de streektaal in mondeling en schriftelijk gebruik om daardoor de eigenheid van onze streek te benadrukken.

Maandelijks is er een activiteit in de periode van oktober tot en met april, zoals bijvoorbeeld:

  • lezingen, voordrachten en muzikale optredens
  • het uitgeven van boeken (i.s.m. anderen)
  • de organisatie van schrijfwedstrijden.

We werken o.a. samen met

Onze vereniging is onder andere betrokken bij de organisatie van de Achterhoekse Boekenwaeke.

Verbond

Het Verbond van Nedersaksische Dialectkringen, kortweg genoemd het Verbond, heeft als doel het instand houden, bestuderen en bevorderen van Nedersaksische dialecten. Tevens wordt de Moespot uitgegeven (4x per jaar) voor de leden van de verenigingen, die bij het Verbond zijn aangesloten, te weten:

  1. Vereniging “Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving”
  2. Dialectkring Achterhook en Liemers
  3. Dialektkringe Salland en Oost – Veluwe.

De Moespot

De MoespotIn de Moespot worden verhalen en gedichten gepubliceerd van leden van de bij het Verbond aangesloten verenigingen. De leden kunnen hun werk opsturen naar de redacteur van hun vereniging, die in de Moespot vermeld staat. De bijdragen worden het liefst per e-mail ontvangen, maar ook in andere vorm krijgen we graag uw inzendingen.

Ook wordt de Moespot gebruikt voor het bekendmaken van verenigingsnieuws, het bekendmaken van nieuw verschenen boeken en voor redactionele artikelen, die betrekking hebben op het dialect.
“Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving”en ook Kring Achterhook en Liemers hebben er voor gekozen om alle geplaatste artikelen in de SONT spelling om te zetten, ter wille van de leesbaarheid en uniformiteit.

Voor dialectschrijvers is de Moespot dus een prima gelegenheid om meer bekendheid aan hun werk te geven. Ook voor schrijvers, die nog niet eerder gepubliceerd hebben, ligt hier een goede mogelijkheid hun werk openbaar te maken.
Als u niet bekend bent met de spellingsregels dan hoeft dat geen belemmering te zijn om toch in het dialect te schrijven, omdat de redacteur uw tekst tot de afgesproken spelling corrigeert.

Voor “Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving” is redactielid van “De Moespot” de heer Joop Hekkelman, Pikeursbaan 24, 7213 BT Gorssel. Tel. 0575 – 491726, email: joop.hekkelman@gmail.com. U kunt met alle vragen bij hem terecht.

SONT - Streektaal Organisatie in het Nedersaksisch Taalgebied

De stichting SONT is de overkoepelende organisatie van instellingen, die zich in brede zin bezighouden met de streektalen in het gebied Groningen / Drenthe / Stellingwerven / Overijssel / Achterhoek / Veluwe.
Samen vormen zij het Nedersaksisch taalgebied. SONT stelt zich in algemene zin ten doel de belangen van het Nedersaksisch in haar verschillende varianten te behartigen. De specifieke doelstelling is het verwerven van de erkenning van de Nedersaksische streektaal volgens deel lll van het Europees Handvest Minderheidstalen.
Erkenning houdt een bevestiging in van de Nederlandse overheid, de Nedersaksische overheden en de Raad van Europa, dat het Nedersaksisch als cultureel erfgoed in levend gebruik dient te blijven.
Het Nedersaksisch in Nederland sluit in taalkundige zin aan bij het Nedersaksisch/Nederduits in het noorden van Duitsland. Het gehele gebied is betrokken bij grensoverschrijdende activiteiten, zowel bestuurlijk, ambtelijk als cultureel.