Privacy verklaring

Privacy verklaring van de Vereniging Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving

Versie november 2018

De Vereniging "Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving" verwerkt en bewaart in het kader van haar ledenadministratie persoonsgegevens van haar leden. Daarnaast publiceert zij informatie over schrijvers en vertellers, en foto's van activiteiten via haar website.

De Vereniging gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u als betrokkene hebt met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan in de loop der tijd wijzigen. Op onze website vindt u de meest actuele versie van dit document.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging verwerkt.

Wie verwerkt persoonsgegevens?

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt door het bestuur van de Vereniging zelf.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Vereniging?

De Vereniging verwerkt persoonsgegevens zoals:

  1. naam;
  2. (e-mail)adres;
  3. woonplaats;
  4. telefoonnummer.

De Vereniging gebruikt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de ledenadministratie. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen doelen t.b.v. administratie, communicatie en optredens.

De Vereniging gebruikt persoonsgegevens slechts indien één of meerdere van de hieronder genoemde gronden bestaan:

  1. er is uitdrukkelijke toestemming verleend door de betrokkene;
  2. er is sprake van vitale belangen (bijvoorbeeld bij optreden van een acute medische calamiteit);
  3. het is nodig voor de ledenadministratie en het organiseren van optredens.

De Vereniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Bij ieder gebruik van persoonsgegevens controleert de Vereniging of zij daarvoor toestemming van betrokkene heeft. Indien er onzekerheid bestaat, wordt betrokkene alsnog benaderd en uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

De Vereniging kan van deze informatieplicht afzien indien:

  1. zekerheid bestaat dat betrokkene over dit gebruik al is geïnformeerd;
  2. de informatieverstrekking aan betrokkene onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning vergt.

Van activiteiten georganiseerd door de Vereniging worden foto's gemaakt en gepubliceerd op de website. Bij elke bijeenkomst, waarop foto's worden gemaakt, wordt daar tevoren melding van gedaan, opdat mensen die hiertegen bezwaar hebben dat kenbaar kunnen maken.

Voor welk doel gebruikt de Vereniging uw persoonsgegevens?

Het gebruik van persoonsgegevens is slechts toegestaan voor de ledenadministratie en voor contacten met leden en sprekers teneinde de doelstelling van de Vereniging te kunnen realiseren. Verder gebruik van persoonsgegevens voor andere doelstellingen geschiedt alleen met toestemming van de betrokkene. Foto's van personen en evenementen dienen als informatie achteraf over gehouden activiteiten.

Hoe lang bewaart de Vereniging uw persoonsgegevens?

De Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan dat wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden, waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in, dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Als u van mening bent, dat de Vereniging onjuiste persoonsgegevens van u heeft, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact opnemen met het Bestuur. U ontvangt dan binnen twee weken schriftelijk een reactie.

U kunt de Vereniging ook verzoeken om uw persoonsgegevens/foto's te verwijderen uit haar systemen. De Vereniging zal aan uw verzoek voldoen, tenzij het een gerechtvaardigd belang heeft om de persoonsgegevens niet te verwijderen.

Indien u bezwaar wilt maken, vermeldt dan in de brief of e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen twee weken na uw bezwaar van de Vereniging een schriftelijk antwoord.

Informatiebeveiliging

De Vereniging neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de Vereniging en haar relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident (datalek), dat een hoog risico vormt voor betrokkenen, dan worden betrokkenen zo snel mogelijk geïnformeerd over het incident.

Toepasselijkheid en wijzigingen

Onze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van leden en relaties van de Vereniging Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving, die zijn opgeslagen in het kader van uitvoering van de activiteiten en ledenadministratie van de Vereniging. Deze privacyverklaring wordt in het Nederlands gepubliceerd.

De Vereniging past deze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op de website te vinden. Uw rechten worden niet beperkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geval van belangrijke wijzigingen wordt u op een persoonlijke wijze geïnformeerd over de veranderingen.